Innan man lägger ner tid på att leta efter olika tryckluftsläckage är det en bra rekommendation att först uppskatta den totala mängden läckage i sitt tryckluftssystem.

Mätmetod

Ett enkelt sätt att göra detta är att först koppla bort alla tryckluftsförbrukare i systemet. (Eventuella läckage i anslutna tryckluftsförbrukare eller tillhörande slangar kommer inte med i detta test när man kopplar bort alla anslutna enheter.)

tryckluftsläckage
Beräkning av totalt tryckluftsläckage i ett system genom mätning av kompressorns inkopplingstid i ett tryckluftssystem där samtliga förbrukare är bortkopplade.

• Mät sedan inkopplingstiden (t) för kompressorn, dvs den tid kompressorn går och samtidigt producerar luft. Mät inkopplingstiden ett antal gånger under en bestämd tidsperiod (T).

När kompressorn startar börjar trycket öka i systemet tills det når det satta maximala trycket och kompressorn stoppar att producera mer luft. I ett helt idealt (tätt) tryckluftssystem skulle då sedan det uppnådda trycket kunna bibehållas under ”oändlig tid”. Men i ett verkligt tryckluftssystem finns det olika läckagepunkter som orsakar ett tryckfall och när till sist den nedre satta gränsen för systemets tryck nås går kompressorn igång igen och ökar trycket upp till max nivå.

Totalt tryckluftsläckage

Det totala tryckluftsläckaget (L) kan då beräknas enligt (se även diagram ovan till höger):

felsökning tryckluft

Läckaget uttrycks här alltså med avseende på procentuell förlorad kompressorkapacitet. I ett väl underhållet system bör läckaget vara mindre än 5-10 procent. Dåligt underhållna system kan ha läckageförluster så höga som upp mot 40-50 procent. Med erhållit värde på procentuellt tryckluftsläckage har man ett underlag för att fatta beslut om man behöver göra läcksökning i sitt tryckluftssystem. Ett totalt läckage på mer än 10 procent innebär då alltså att systemet sannolikt kan förbättras. Dessa tester bör utföras regelbundet som en del av ett underhåll/läcksökningsprogram.

lufttäthetsprovning

Total läckagemängd

Vill man också ha en siffra på total läckagemängd [m³/min] Lv får man leta fram uppgifter om volymflödet för kompressorn Kv [m³/min] och använda följande ekvation:

Kostnad för tryckluftsläckage – räkneexempel

Kompressortillverkarnas riktvärde för energiförbrukning för en modern kompressor ligger på ca 0,10 [kWh/m³]. Om vi räknar med en elkostnad på 1,00 [kr/kWh] får vi en kostnad av 0.10 kr per m³ producerad tryckluft. Ett läckage av ett hål på 1 mm i diameter ger vid 6-7 bars tryck en luftmängd av ca 1 [l/s], vilket omräknat blir 3,6 [m³/h]. Så kostnaden per år blir då:

0.10 [kr/m³] x 3,6 [m³/h] x 24 [h/dag] x 365 [dagar/år] = 3150 [kr/år]

För ett större hål på 3 mm blir kostnaden 10 ggr större …..

OBS. Detta räkneexempel har bara med elkostnaden. Alltså inte kostnader för ökat underhåll och service av en kompressor som behöver jobba hårdare på grund av tryckluftsläckage. Uträkning är även baserad på ett hål. Ofta är det ju många läckage.

Slutsatsen är alltså att läckagesökning i tryckluftssystem är en viktig och nödvändig underhållsåtgärd för att få lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet i din anläggning.

.

Behöver du effektivisera din läcksökning?

Vi kan erbjuda dig tre olika alternativ:.